Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018424 KB
66Báo cáo tài chính riêng Quý 4/20182 MB
67Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018241 KB
68Báo cáo tài chính riêng Quý 3/20184 MB
69Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018243 KB
70Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/20184 MB
71Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch,phó chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, BKS 1 MB
72Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB

Trang