Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco Shipping136 KB
2Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco Shipping373 KB
3Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco shipping5 MB
4Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco shipping202 KB
5Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - Vinafco Shipping306 KB
6Mẫu đơn yêu cầu trả cổ tức năm tài chính 2021 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco258 KB
7Thông báo chi trả cổ tức năm tài chính 2021- Công ty CP Vận tải biển Vinafco275 KB
8Thông báo chốt danh sách cổ đông để chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - VTB 210 KB

Trang