Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty658 KB
2Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty1 MB
3Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty4 MB
4Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán754 KB
5Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 - VTB460 KB
6Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VTB491 KB
7Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - VTB1 MB
8Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - VFC5 MB

Trang