Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC231 KB
10Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC850 KB
11Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC898 KB
12Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC898 KB
13Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 VFC (tài liệu sửa đổi, bổ sung)2 MB
14Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco9 MB
15Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco210 KB
16Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco392 KB

Trang