Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
57Dự thảo quy chế quản trị nội bộ - VFC853 KB
58Dự thảo điều lệ sửa đổi - VFC1 MB
59Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS - VFC346 KB
60Tờ trình DHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán - VFC1 MB
61Tờ trình DHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận330 KB
62Báo cáo hoạt động của BKS - VFC1 MB
63Báo cáo hoạt động của HĐQT - VFC1004 KB
64Báo cáo kế hoạch năm 2021 - VFC1 MB

Trang